section

Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Eliška Haladová

Konzultace je možné domluvit ústně či e-mailem.
eliska.haladova@gymnaziumkodanska.cz

Konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy:

  • pondělí 8:00 - 16:00 hodin
  • úterý 8:00 - 15:00 hodin

Školní psycholog přímo působí na škole a poskytuje bezplatnou krátkodobou poradenskou péči a krizovou intervenci na žádost samotného žáka, zákonných zástupců či pedagoga. Spolupráce probíhá za souhlasu a z motivace žáka.

První konzultace je krizovou intervencí, při nutnosti dalších sezení jsou o této skutečnosti u nezletilých žáků informováni zákonní zástupci. Informace sdělené jak žáky, zákonnými zástupci či pedagogy jsou důvěrné a podléhají mlčenlivosti vyjma případů oznamovací povinnosti.

Konzultace probíhají po dobu jedné vyučovací hodiny resp. po dobu 45 minut v konzultačních hodinách školní psycholožky po předchozí dohodě. V případě, že žák či žačka se nedostaví během obědové pauzy nebo po skončení výuky, a přijde místo výuky předmětu, tak školní psycholog omluví jeho či její nepřítomnost na hodině. Žák je povinen informovat se o zameškaném učivu.

Hlavní náplň práce školní psycholožky:

  • nabízí individuální krátkodobé poradenství, podporu a edukaci při náročných životních situacích, osobní nepohodě, tíživé rodinné situaci, podezření na duševní onemocnění nebo výchovných či vzdělávacích obtíží
  • poskytuje krizovou intervenci (akutní a těžce zvládnutelné stavy)
  • pracuje s třídními kolektivy (seznamuje třídy se svou činností, edukuje o duševním zdraví, řeší vztahové obtíže ve třídě, vytváří a realizuje potřebné preventivní či intervenční programy)
  • spolupracuje s poradenským pracovištěm, třídními učiteli a odbornými pracovišti (poradenskými, preventivními, terapeutickými, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi) v zájmu péče o duševní zdraví žáka či žačky