section

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníků Bankovní akademie – Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. takto:

Ve školním roce 2020 / 2021 Bankovní akademie otevírá na gymnáziu:

  • dvě třídy - obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium osmileté, denní forma (přijato bude max. 50 žáků)

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek žáků do primy (8leté gymnázium) budou upřesněny po vyhlášení MŠMT.
 

Obsah přijímacích zkoušek

8leté gymnázium:

Přijímací zkouška se skládá: ze státních testů z českého jazyka (maximálně 50 bodů) a matematiky (maximálně 50 bodů) a ve školní části z anglického jazyka (maximálně 15 bodů) a ústního pohovoru (maximálně 15 bodů). Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 10 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za dvě poslední pololetí. Za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje.
Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 140 bodů.

 

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení na Bankovní akademii - gymnázium

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 140 bodů. Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z jednotné části přijímacího řízení. V případě stále stejného počtu bodů pak rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze školní části přijímacího řízení. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky. Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze deset a méně bodů nebo z testu z matematiky pouze deset a méně bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky, nesplnil kritéria přijímacího řízení.

Důležité odkazy

http://www.cermat.cz/

Ke stažení

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo zde).

Další informace

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 210 088 811, pí Simonová.

Organizační zabezpečení

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímací zkoušce).

Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví se výkonnému řediteli školy příslušným potvrzením.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání jsou: budou upřesněny po vyhlášení MŠMT.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – budou upřesněny po vyhlášení MŠMT. 

Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích Bankovní akademie, dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní.

Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek a to do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na sekretariátu gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníkem.

Více informací o způsobu přihlašování žáků na střední školy naleznete na webových stránkách ministerstva školství.

Přihláška

 Přihláška pro denní studium, 28 kB

Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy nebo by ji měla poskytnout ZŠ. Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení. Potvrzení lékaře se vyžaduje jen u žáků se ZPS.

Přihlášku je nutné dodat nebo odeslat nejpozději do 1. 3. 2020 včetně.

  • Poštou na adresu: Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., Kodaňská 54/10, Praha 10, 101 00
  • Osobně na studijní oddělení školy (4. patro pí Kateřina Simonová)

Důležitá data

31. října 2018 pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek
30. listopadu 2018 pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)
pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek
2. - 15. ledna 2019 termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole
2. - 15. února 2019 termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole
15. - 31. ledna 2019 termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání
20. ledna 2019 nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky
31. ledna 2019 zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
15. února 2019 poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky
20. února 2019 nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
1. března 2019 do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
15. března 2019 nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)
12. dubna 2019 čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
15. dubna 2019 čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
16. dubna 2019 víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
17. dubna 2019 víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška
3. května 2019 nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou v 1. kole
13. května 2019 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín
14. května 2019 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín


Zdroj: http://www.vysokeskoly.com

Kontakt

Mgr. Lenka Čejková
zástupkyně ředitele
tel: 725 469 768, 210 088 811 lenka.cejkova@gymnaziumkodanska.cz

Kateřina Simonová
studijní referentka
tel: 210 088 811 email: katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz