section

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníku Bankovní akademie – Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. takto:

Ve školním roce 2023 / 2024 Bankovní akademie otevírá na gymnáziu:

 • jednu třídu - obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté), denní forma vzdělávání (přijato bude max. 25 žáků)
 • jednu třídu - obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté), denní forma vzdělávání na základě zápisu do školského rejstříku ze dne 27.3.2023 pod č.j. MSMT-31192/2022-7 (přijato bude max. 30 žáků)

Gymnázium Kodaňská (Bankovní akademie) umožňuje v souladu s § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků:

 1. z víceletého gymnázia;
 2. ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy;
 3. ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením střední škole, která JPZ realizuje).

Přijetí ke studiu je podmíněno doloženými výsledky JPZ na střední školu v aktuálním roce (například u žáků 9. ročníku na čtyřletou střední školu), dále pak osobním pohovorem s vedením školy a prověřením znalostí AJ, případně jazyka dalšího (NJ, ŠJ).

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Pro osmileté studium

1. termín jednotné přijímací zkoušky (test z českého jazyka a literatury + test z matematiky): pondělí 17. dubna 2023 dopoledne

2. termín jednotné přijímací zkoušky (test z českého jazyka a literatury + test z matematiky): úterý 18. dubna 2023 dopoledne

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: středa 10. května 2023 dopoledne
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: čtvrtek 11. května 2023 dopoledne

Termíny školního kola přijímacího řízení

1. termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor): pondělí 17. dubna 2023 odpoledne

2. termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor): úterý 18. dubna 2023 odpoledne

1. náhradní termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor): středa 10. května 2023 odpoledne
2. náhradní termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor): čtvrtek 11. května 2023 odpoledne

Obsah přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška se skládá:

 • Ze státních testů
  • z českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů)
  • z matematiky (maximálně 50 bodů)
  • Minimální počet bodů pro přijetí: 15 bodů z jednotné zkoušky (v každém předmětu)
 • Ve školní části
  • z testu z anglického jazyka (maximálně 25 bodů)
  • z ústního pohovoru – prověření obecných studijních předpokladů (maximálně 25 bodů)
 • Za prospěch a účast v dalších soutěžích a olympiádách v rámci studia na ZŠ může žák získat nejvýše 10 bodů, dále pak průměr známek na vysvědčení za poslední dva roky školní docházky před konáním přijímacího řízení v každém jednom hodnoceném období (pololetí) nesmí být vyšší než 1,9.

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 160 bodů, přičemž přijati budou pouze uchazeči o studium, kteří dosáhnou alespoň 82 bodů ze 160, tj. jejich úspěšnost bude alespoň 51 % ze všech získaných bodů v rámci všech částí přijímací zkoušky.

Za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje.

Výuková videa pro přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení na Bankovní akademii – osmileté gymnázium

Celkově může uchazeč z přijímacího řízení získat 160 bodů. O přijetí rozhoduje pořadí žáků, sestavené podle počtu dosažených bodů. Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z jednotné části přijímacího řízení. V případě stále stejného počtu bodů pak rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze školní části přijímacího řízení. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky. Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze 14 bodů a méně nebo z testu z matematiky pouze 14 bodů a méně v rámci jednotné přijímací zkoušky, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nemůže být přijat ke studiu.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitelka školy podle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení je uchazeč, respektive jeho zákonný zástupce, povinen doložit k přihlášce. Bude akceptováno pouze doporučení od školského poradenského zařízení. Úprava přijímací zkoušky u cizinců se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Pro čtyřleté studium

JPZ z důvodu zápisu oboru 79-41-K/41 po 1. 3. 2023 se nekonají.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Pro čtyřleté studium

1. termín přijímacího řízení podle  § 60 odst. 1 (předložení výpisu výsledků JPZ z českého jazyka a literatury + testu z matematiky) + písemný test z AJ + osobní pohovor: 
pondělí 22. května  2023 od 8.30 hodin písemný test z anglického jazyka, od 11.00 hodin osobní pohovory dle časového rozpisu.

2. termín přijímacího řízení podle  § 60 odst. 1 (předložení výpisu výsledků JPZ z českého jazyka a literatury + testu z matematiky) + písemný test z AJ + osobní pohovor: 
středa 24. května  2023 od 8.30 hodin písemný test z anglického jazyka, od 11.00 hodin osobní pohovory dle časového rozpisu.

Celkově může uchazeč z přijímacího řízení získat 160 bodů. O přijetí rozhoduje pořadí žáků, sestavené podle počtu dosažených bodů. Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z jednotné části přijímacího řízení. V případě stále stejného počtu bodů pak rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze školní části přijímacího řízení. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky. Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze 14 bodů a méně nebo z testu z matematiky pouze 14 bodů a méně v rámci jednotné přijímací zkoušky, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nemůže být přijat ke studiu.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitelka školy podle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení je uchazeč, respektive jeho zákonný zástupce, povinen doložit k přihlášce. Bude akceptováno pouze doporučení od školského poradenského zařízení. Úprava přijímací zkoušky u cizinců se řídí školským zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Organizační zabezpečení

Pro osmileté studium

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímací zkoušce). Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví zákonný zástupce uchazeče výkonnému řediteli školy příslušným potvrzením nejdéle do tří pracovních dnů od data (ne)konání zkoušky.

Výsledky jednotných testů řádného kola přijímacích zkoušek zveřejní CERMAT nejpozději 28. dubna 2023. Vyhlášení výsledků řádného kola přijímacího řízení bude zveřejněno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATEM. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn anonymně pod registračním číslem na vstupních dveřích Bankovní akademie a bude zveřejněn také na webu školy po dobu alespoň 15 dní.

U prvního a posledního uchazeče budou zároveň zveřejněny výsledky hodnocení. Zákonným zástupcům všech uchazečů bude doručeno rozhodnutí o přijetí / nepřijetí.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, potvrzuje svůj zájem
o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Více informací o způsobu přihlašování žáků na střední školy naleznete na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).

Výše školného pro první ročník osmiletého gymnázia pro školní rok 2023 / 2024 je stanovena na 68 000,- Kč.
 

Pro čtyřleté studium

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímací zkoušce). Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví zákonný zástupce uchazeče výkonnému řediteli školy příslušným potvrzením nejdéle do tří pracovních dnů od data (ne)konání zkoušky.

Anonymně pod registračním číslem na vstupních dveřích Gymnázium Kodaňská a bude zveřejněn také na webu školy po dobu alespoň 15 dní.

U prvního a posledního uchazeče budou zároveň zveřejněny výsledky hodnocení. Zákonným zástupcům všech uchazečů bude doručeno rozhodnutí o přijetí / nepřijetí.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, potvrzuje svůj zájem
o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Výše školného pro první ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2023 / 2024 je stanovena na 72 000,- Kč. Systém splátek školného je možný.
 

___________________________________________________________

Přihláška

 Přihláška pro denní studium, 28 kB

Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách školy, na www.msmt.cz, případně by ji měla poskytnout ZŠ. Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení. Potvrzení lékaře se vyžaduje jen u žáků se ZPS.

Přihlášku je nutné dodat nebo odeslat nejpozději do 1. března 2023 včetně.

 • Poštou na adresu: Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., Kodaňská 54/10, Praha 10, 101 00
 • Osobně na studijní oddělení školy (přízemí budovy Heroldovy sady 3, paní Kateřina Simonová)
 • Datovou schránkou (ID): xir6inv

Jednotné přijímací řízení - výsledky osmileté gymnázium

Seznam přijatých / nepřijatých žáků ke studiu na všeobecném osmiletém gymnáziu ve školním roce 20223/2024.

PDF Výsledky JPZ, 414 kB

Jednotné přijímací  řízení - výsledky čteřleté gymnázium

Seznam přijatých / nepřijatých žáků ke studiu na všeobecném čtyřletém gymnáziu ve školním roce 20223/2024.

PDF Výsledky JPZ, 497 kB

Kontakt

Kateřina Simonová
studijní referentka
tel: 210 088 811
email: katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz