section

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníku Bankovní akademie – Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. takto:

Ve školním roce 2021 / 2022 Bankovní akademie otevírá na gymnáziu:

  • jednu třídu - obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium osmileté, denní forma (přijato bude max. 25 žáků)

Gymnázium Kodaňská (Bankovní akademie) umožňuje v souladu s § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků:

  1. z víceletého gymnázia;
  2. ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy;
  3. ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením střední škole, která JPZ realizuje).

Přijetí ke studiu je podmíněno doloženými výsledky JPZ na střední školu v aktuálním roce (například u žáků 9. ročníku na čtyřletou střední školu), dále pak osobním pohovorem s vedením školy a prověřením znalostí AJ, případně jazyka dalšího (NJ, ŠJ).

Termíny jednotné přijímací zkoušky

1. termín jednotné přijímací zkoušky (test z českého jazyka a literatury + test z matematiky): 
středa 5. května 2021 dopoledne

2. termín jednotné přijímací zkoušky (test z českého jazyka a literatury + test z matematiky): 
čtvrtek 6. května 2021 dopoledne

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:  středa 2. června 2021 dopoledne

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:  čtvrtek 3. června 2021 dopoledne

Termíny školního kola přijímacího řízení

1. termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor): 
středa 5. května 2021 odpoledne

2. termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor):
čtvrtek 6. května 2021 odpoledne

1. náhradní termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor): středa 2. června 2021 odpoledne

2. náhradní termín školního kola přijímacího řízení (test z anglického jazyka + pohovor): čtvrtek 3. června 2021 odpoledne

Obsah přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška se skládá: ze státních testů z českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů) a matematiky (maximálně 50 bodů) a ve školní části z testu z anglického jazyka (maximálně 30 bodů) a ústního pohovoru (maximálně 20 bodů).  Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 10 bodů. Vzhledem k situaci s COVID-19 bude k prospěchu za rozhodné období přihlíženo ve vazbě na aktuální výnosy MŠMT. Za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje. Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 160 bodů.

Výuková videa pro přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení na Bankovní akademii – osmileté gymnázium

Celkově může uchazeč z přijímacího řízení získat 160 bodů. O přijetí rozhoduje pořadí žáků, sestavené podle počtu dosažených bodů. Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z jednotné části přijímacího řízení. V případě stále stejného počtu bodů pak rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze školní části přijímacího řízení. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.
Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze deset a méně bodů nebo z testu z matematiky pouze deset a méně bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nemůže být přijat ke studiu.
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitelka školy podle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení je uchazeč, respektive jeho zákonný zástupce, povinen doložit k přihlášce. Bude akceptováno pouze doporučení od školského poradenského zařízení. Úprava přijímací zkoušky u cizinců se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizační zabezpečení

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímací zkoušce). Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví zákonný zástupce uchazeče výkonnému řediteli školy příslušným potvrzením nejdéle do tří pracovních dnů od data (ne)konání zkoušky.

Výsledky jednotných testů řádného kola přijímacích zkoušek zveřejní CERMAT nejdříve 19. 5. 2021. Vyhlášení výsledků řádného kola přijímacího řízení bude zveřejněno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATEM. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn anonymně pod registračním číslem na vstupních dveřích Bankovní akademie a bude zveřejněn také na webu školy po dobu alespoň 15 dní.

U prvního a posledního uchazeče budou zároveň zveřejněny výsledky hodnocení. Zákonným zástupcům všech uchazečů bude doručeno rozhodnutí o přijetí / nepřijetí.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, potvrzuje svůj zájem 
o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

Více informací o způsobu přihlašování žáků na střední školy naleznete na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 může být pozměněna v závislosti na hygienicko-epidemiologických nařízeních souvisejících s probíhající pandemii COVID-19. 

___________________________________________________________

Přihláška

 Přihláška pro denní studium, 28 kB

Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách školy, na www.msmt.cz, případně by ji měla poskytnout ZŠ. Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení. Potvrzení lékaře se vyžaduje jen u žáků se ZPS.

Přihlášku je nutné dodat nebo odeslat nejpozději do 1. 3. 2021 včetně.

  • Poštou na adresu: Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., Kodaňská 54/10, Praha 10, 101 00
  • Osobně na studijní oddělení školy (4. patro paní Kateřina Simonová)
  • Datovou schránkou (ID): xir6inv

Kontakt

Mgr. Lenka Čejková
zástupkyně ředitele
tel: 725 469 768, 210 088 811 lenka.cejkova@gymnaziumkodanska.cz

Kateřina Simonová
studijní referentka
tel: 210 088 811 email: katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz