section

Školné a poplatky


Školné

Školné na rok 2020/2021 za ročník studia: 52.000,- Kč  

Poplatky za administrativní úkony (platné od 2.9.2019)

prodleva v placení školného 1.000,- Kč za započatý měsíc
zpracování individuálního kalendáře splátek 1.500,- Kč (zahrnuto do první splátky)
organizace rozdílové zkoušky 500,- Kč za předmět
organizace komisionální / klasifikační (při neklasifikaci) zkoušky za každý předmět 400,- Kč
vystavení duplikátu omluvného listu 30,- Kč
zhotovení duplikátu magnetické karty 200,- Kč
vystavení potvrzení / výpisu - z archivu 200,- Kč

    
Poplatky lze hradit na účet školy - variabilní symbol = RČ studenta, nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Bez prokazatelné úhrady nebude úkon proveden!

Pozn.: Poplatek za komisionální / klasifikační zkoušku slouží k úhradě administrativních úkonů a spotřebovaného materiálu v souvislosti s konáním zkoušky.

Nejedná se o zpoplatnění zkoušek!

 

Storno poplatky (platné od 2.9.2019)

Odstoupení od smlouvy do 31.8. 10 000,- Kč
Odstoupení od smlouvy po 31.8. 100 % školného

 

Poznámka: Změna storno poplatků je možná pouze na základě individuální žádosti a v případě hodného zvláštního zřetele.