section

Školné a poplatky


Školné

Školné na rok 2022/2023 za první ročník osmiletého studia: 62.000,- Kč  
Školné na rok 2023/2024 za první ročník osmiletého studia: 68 000,- Kč

Školné na rok 2023/2024 za první ročník čtyřletého studia:

72 000,- Kč

Poplatky za administrativní úkony

Prodleva v placení školného 1.000,- Kč za započatý měsíc
Zpracování individuálního kalendáře splátek 1.500,- Kč (zahrnuto do první splátky)
Organizace rozdílové zkoušky 500,- Kč za předmět
Organizace komisionální / klasifikační (při neklasifikaci) zkoušky za každý předmět 400,- Kč
Vystavení duplikátu omluvného listu 50,- Kč
Zhotovení duplikátu ISIC karty (v případě ztráty či zničení) 100,- Kč
Prodloužení ISIC karty na další kalendářní rok 250,- Kč
Zhotovení duplikátu magnetické karty 200,- Kč
Vystavení potvrzení / výpisu - z archivu 200,- Kč

    
Poplatky lze hradit na účet školy - variabilní symbol = RČ studenta, nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Bez prokazatelné úhrady nebude úkon proveden!

Pozn.: Poplatek za komisionální / klasifikační zkoušku slouží k úhradě administrativních úkonů a spotřebovaného materiálu v souvislosti s konáním zkoušky.

Nejedná se o zpoplatnění zkoušek.

Storno poplatky (platné od 1. 9. 2022)

Odstoupení od smlouvy dle smlouvy o vzdělávání v BA