section

Primární preventista

Školní metodik prevence

Mgr. Martina Paulová

Konzultace je možné domluvit ústně, e-mailem či telefonicky.

Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního chování a zachování osobnosti žáka.
Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky.

Hlavní náplň práce školní metodičky prevence:

  • organizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků, stmelování třídních kolektivů a na výchovu ke zdravému životnímu stylu
  • sleduje rizika vzniku a projevů problémového chování, zhoršení prospěchu, šikany, záškoláctví, vzniku závislostí a dalších rizikových projevů žáků
  • poskytuje přímou pomoc žákům v případě potřeby
  • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence
  • spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při řešení krizových situací ve třídách
  • spolupracuje s odbornými pracovišti (poradenskými, preventivními, terapeutickými, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • společně s ostatními pedagogy organizuje besedy a přednášky pro školu a pro třídní kolektivy